Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en Overeenkomsten van Opdrachtnemer, alsook over de verkoop en levering van Producten en eventuele installatie daarvan. 1.2 De volgende begrippen worden gebruikt in de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden met de onderstaande aangegeven betekenis en worden in verdere tekst met een hoofdletter aangegeven. a. Opdrachtnemer: Collect Direct Energy, gevestigd te Noord-Holland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 54316731. b. Koper: de partij die geïnteresseerd is een Overeenkomst van Opdrachtnemer, de partij die de opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer tot het geven van advies, het (in)direct kopen van een Product en/of de Installatie van een Product, Overeenkomst en/of Dienst. c. Adviseur: een door de Opdrachtnemer bevoegd en kundig persoon, waarmee ook een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en/of Partners van Opdrachtnemer en Koper kan worden afgesloten. d. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer of samenwerkende Partner en Koper, elke wijziging en/of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van d Overeenkomst. e. Product: Zonnepanelen en Omvormer met toebehoren en/of nader in de tussen Koper en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst gespecificeerde zaken. f. Omvormer: alleen de hoofdfunctie van de omvormer valt onder de Productdefinitie. De hoofdfunctie betreft het omzetten van door de zonnepanelen geleverd vermogen in het netvermogen. Alle andere accessoire-functies, zoals de overdracht en het uitlezen van de door omvormer-gegenereerde data, vallen niet onder de Productdefinitie. g. Goederen: alle materialen die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Koper worden geleverd. h. Installatie: voor zover dat expliciet in de Overeenkomst is vastgelegd, de montage en aansluiting van het Product op de door de Koper aangegeven locatie. i. Oplevering: moment waarop alle, in de Overeenkomst omschreven, werkzaamheden zijn afgerond. j. Schriftelijk: op papier dan wel elektronisch geschreven en verzonden berichten. 1.3 Afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kunnen alleen Schriftelijk worden overeengekomen. 1.4 Opdrachtnemer streeft ernaar om de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de offerte, tijdens de offerte, bij het sluiten van Overeenkomsten of bij opdrachtbevestiging aan de Koper (elektronisch) ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden kan de Koper bij Opdrachtnemer inzage vragen, op verzoek van de Koper zullen de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden altijd kosteloos ter beschikking worden gesteld. 1.5 Middels aanvaarding van een Overeenkomst van Opdrachtnemer, aanvaardt de Koper tevens de toepasselijkheid van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.6 Opdrachtnemer behoudt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de offerte en/of Overeenkomst verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden. 1.7 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Koper kan enkel beroep doen op afwijkende bedingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wanneer deze Schriftelijk zijn aanvaard door Opdrachtnemer. 1.8 Naast de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, kunnen tevens de algemene voorwaarden van de gecontracteerde Partij van toepassing zijn. Indien Opdrachtgever een overeenkomst aangaat met een van de samenwerkende Partners van Opdrachtnemer, dan gelden deze algemene voorwaarden ter aanvulling op de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

Artikel 2 – Offerte en Overeenkomst

2.1a Een op naam gestelde offerte heeft altijd een geldigheidstermijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders in de offerte is vermeld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om nog niet geaccepteerde offertes te allen tijde in te trekken of te wijzigen. 2.1b Indien Opdrachtgever zijn/haar energbeheer deelt met Opdrachtnemer middels de Consultancy Dienstverlening (Volmacht), dan blijft Opdrachtgever eindverantwoordelijk voor zijn/haar eigen energiezaken. Opdrachtnemer verzorgd derhalve enkel en alleen (uitvoerende) ondersteuning voor Opdrachtgever en onderhoudt naar beste inspanning de leveringsovereenkomst(en) tussen Opdrachtgever en aangesloten energieleveranciers (Partners) van Opdrachtnemer. 2.1c Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele (opzeg)kosten die een energieleverancier, hetzij derde partij Opdrachtgever in rekening brengt, noch wanneer Opdrachtgever zelfstandig leveringsovereenkomsten afsltuit buiten de Consultancy Dienstverlening om. 2.3 Koper heeft 14 kalenderdagen bedenktermijn, vanaf het moment dat de Offerte of Overeenkomst is ondertekend, tenzij anders vermeldt door de gecontracteerde partij. De bedenktermijn is niet meer geldig indien de Opdrachtnemer binnen 14 kalenderdagen (de werkzaamheden), enkel op (Schriftelijk) verzoek van de Koper, heeft uitgevoerd. Het verzoek tot annulering van de Overeenkomst dient ten allen tijde binnen de gestelde bedenktermijn te gezchieden en doorgegeven te worden aan de partij waarmee de Overeenkomst wordt aangegaan. 2.2 Opdrachtnemer gaat altijd vertrouwelijk om met informatie die de Koper verstrekt. 2.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de door de Koper ondertekende offerte heeft ontvangen en geaccepteerd middels Schriftelijke (digitaal) bevestiging. 2.4 Alle aannames die de Koper doen besluiten om de Overeenkomst aan te gaan, zijn voor risico van de Koper. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door eventuele fouten in aangeleverde opbrengstberekeningen, geschatte terugverdientijd, besparingen, verwachtingen van fiscale regelingen of subsidies. Ook eventuele extra kosten die in de toekomst kunnen ontstaan, zoals verhoogde (energie)belasting, (terug)leveringstarieven, netbeheerskosten of veranderde regelingen, zijn voor risico van de Koper. 2.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om (installatie)werkzaamheden uit te besteden aan derden. 2.6 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelde zolang de voorraad strekt gedurende de geldigheidstermijn van de offerte. 2.7 Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 250,00 wordt voor- of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van Opdrachtnemer verrekening van meerwerk onverlet. 2.8 Om tot een Overeenkomst te kunnen komen zullen veelal kosten voor bestudering van gegevens, overleg, ontwerp, engineering, advisering en dergelijke gemaakt moeten worden door Opdrachtnemer. Indien dit niet tot een ondertekende Overeenkomst leidt en er voor € 250,00 (of meer) aan werkzaamheden zijn verricht door Opdrachtnemer, behoudt Opdrachtnemer zich het recht deze kosten (hetzij volledig, hetzij voor een deel in samenspraak met de Koper) in rekening te brengen en is de Koper gehouden de desbetreffende kosten aan Opdrachtnemer te voldoen.

​Artikel 3 – Prijs en Product

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de prijzen in de offerte van Opdrachtnemer vast, in euro’s, in- of exclusief BTW en – specificatie. 3.2 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst en vóór de betaling de inkoopprijs die Opdrachtnemer aan haar leveranciers van Producten betaalt stijgt, dan heeft Opdrachtnemer, hetzij een samenwerkende Partner, het recht om de, met de Koper in de Overeenkomst vastgelegde, verschuldigde totaalsom te verhogen, zij het met maximaal een bedrag dat overeenkomt met de verhoging die Opdrachtnemer aan haar leveranciers dient te betalen. 3.3 Als toepassing van artikel 3.2 leidt tot een prijsverhoging, heeft de Koper het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden, binnen 14 dagen nadat Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt de prijs te verhogen. 3.4 Indien levering van (een deel van) het Product zoals genoemd in de Overeenkomst om enige reden niet (meer) mogelijk is, dan is Opdrachtnemer gerechtigd dit Product te vervangen door een Product van ten minste gelijkwaardige prijs en/of kwaliteit. Informatie omtrent de Leveringsovereenkomst, Installatie en/of Goederen wordt zo nauwkeurig mogelijk door Opdrachtnemer gecommuniceerd, afwijkingen kunnen echter niet uitgesloten worden. Afwijkingen in aangeboden (Leverings)overeenkomst, Product en/of informatie kunnen in beginsel echter geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 4 – Planning, eigendomsoverdracht en annulering

4.1 Opdrachtnemer benadert de Koper bij voorkeur telefonisch of per email voor het maken van een afspraak voor de Installatie. 4.2 De installatiedatum kwalificeert niet als fatale termijn of datum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht de installatiedatum om welke reden dan ook niet gehaald worden, dan wordt in samenspraak met de Koper binnen een redelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt. 4.3 Opdrachtnemer behoudt haar recht voor om onder andere voorrijkosten aan de Koper in rekening te brengen, indien de vastgelegde installatiedatum door toedoen van de Koper dient te worden verplaatst. Van een toedoen is zonder meer sprake als de Koper niet aan het in artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden bepaalde heeft voldaan en/of Opdrachtnemer (een deel van) de overeengekomen prijs niet conform de overeengekomen betalingstermijnen heeft ontvangen. 4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na volledige betaling aan Opdrachtnemer. Bij onvolledige betaling houdt Opdrachtnemer het recht om het Product te demonteren en verwijderen, hetzij de Dienstverlening (direct) te ontbinden, waarbij eventuele extra kosten zoals (maar niet beperkt tot)  demontage en verwijdering voor rekening komen van de Koper. 4.5 Indien er sprake is van consumentenkoop kan de Koper de Overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden tot 14 kalenderdagen na ondertekening.

Artikel 5 – Installatie

5.1 Indien de Overeenkomst Installatie omvat, wordt het product door of in opdracht van Opdrachtnemer bij de Koper geïnstalleerd en aangesloten. 5.2 De Koper is er verantwoordelijk voor dat de Installatie op de overeengekomen installatiedatum en tijdstip kan worden uitgevoerd. In elk geval zorgt de Koper dat: a. het personeel van Opdrachtnemer en/of onderaannemer toegang krijgt tot de plaats van Installatie en de werkzaamheden kan uitvoeren gedurende de normale werkuren en buiten de normale werkuren, mits Opdrachtnemer dit tijdig aan de Koper heeft verzocht; b. de toegangswegen tot de plaats van Installatie geschikt zijn voor het benodigde transport; c. de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en montage; d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te kunnen voldoen; e. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geïnstalleerd; f. eventuele vergunningen, ontheffingen, toestemmingen die nodig zijn voor de Installatie zijn verkregen, tenzij Opdrachtnemer die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk op zich heeft genomen; g. door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de Installatie door Opdrachtnemer horen, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Installatie geen vertraging ondervindt. 5.3 De Koper zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. Opdrachtnemer doet haar best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen. 5.4 De Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door Koper verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht, ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor Installatie(werkzaamheden). 5.5 Als de Installatie meerdere dagen in beslag neemt, is de Koper verantwoordelijk voor de opslag van de nog niet geïnstalleerde onderdelen op de plaats van de Installatie. 5.6 Als in de offerte ook aansluiting van het Product op de meterkast is opgenomen, dan wordt daaronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroomgroep. Verdere aanpassingen daar niet onder. 5.7 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper. 5.8 Bij Oplevering controleert de Koper het Product, Goederen en de Installatie. Als eventuele tekortkomingen niet direct kunnen worden verholpen dan wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt en wordt Oplevering naar die datum verschoven. De Koper accepteert de Oplevering middels mondeling akkoord. 5.9 Als voor monitoring van het Product een verbinding met internet nodig is, doet Opdrachtnemer haar best om de verbinding bij Oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken dan voert Opdrachtnemer gedurende maximaal een uur na Oplevering controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding is geen onderdeel van de Overeenkomst. In overleg kan Opdrachtnemer daarvoor een aparte afspraak maken.

​Artikel 6 – Betaling

6.1 Opdrachtnemer dient uiterlijk 5 kalenderdagen voor de Installatie 70% van de door de Koper verschuldigde totaalsom te ontvangen. De restantbetaling van 20% dient uiterlijk binnen 5 dagen na Installatie door Opdrachtnemer te zijn ontvangen en 10%  van de door de Koper verschuldigde totaalsom dient uitelrijk binnen 5 dagen na Oplevering door Opdrachtnemer te zijn ontvangen. Bij het uitblijven van tijdige betaling behoudt Opdrachtnemer het recht voor om rente- en kosten over het opeisbare deel van de verschuldigde totaalsom in rekening te brengen. 6.2 Indien er door de Koper niet wordt voldaan aan de eerste betalingstermijn, heeft Opdrachtnemer het recht op de Overeenkomst te ontbinden. 6.3 Indien Installatie geen Oplevering bewerkstelligt, dan maakt Opdrachtnemer met de Koper een afspraak over verdere afronding van haar werkzaamheden. 6.4 Uitstel van de Oplevering ontslaat de Koper niet van de in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden vervatte betalingsverplichtingen. 6.5 Koper heeft geen recht op verrekening van aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen, indien Opdrachtnemer op enigerlei wijze gehouden is om enig bedrag aan de Koper te betalen.

Artikel 7 – Garantie en aansprakelijkheid

7.1 De garantie van Opdrachtnemer beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar leveranciers en/of onderaannemers, betreffende Goederen en/of Installatie, heeft gekregen. Met het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Koper daarmee kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden en garantiebepalingen. In het geval van gebreken volgens deze bepalingen dient de Koper dit binnen 5 werkdagen na constatering Schriftelijk kenbaar te maken bij Opdrachtnemer. 7.1 Opdrachtnemer garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering van het Product worden bijgevoegd. 7.2 Opdrachtnemer garandeert dat eventuele gebreken in de Installatie van het Product voor een termijn van 5 jaar na Oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen direct gevolg is van het geleverde werk. Voor installatiewerkzaamheden bedraagt deze termijn 1 jaar. 7.3 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen als de gegeven garantie van toepassing is. In die situatie is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de verplichtingen die in de garantievoorwaarden staan. Indien een externe installateur ingezet wordt voor installatiewerkzaamheden, dan zijn de (garantie) voorwaarden van de betreffende installateur van toepassing op de installatie (werkzaamheden). Opdrachtnemer is in dit geval vrijgesteld van enige vorm van aansprakelijkheid.  7.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ten opzichte van de Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Opdrachtnemer overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten. 7.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie door de Koper. 7.6 Schade door uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer, anders dan gebruikelijke- of noodzakelijke schade, toegebracht aan zaken of derden dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na Oplevering, Schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. 7.7 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer is toegebracht. Behoudens opzet van Opdrachtnemer zelf is aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te hare keuze, hetzij 30% van de factuurwaarde (indien de schade niet meer is dan de waarde van de factuur) van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Opdrachtnemer, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder is (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is voor de levering en Installatie van het Product en/of de Goederen, hetzij weersomstandigheden en/of bezetting die Installatiewerkzaamheden verhinderen. Indien Opdrachtnemer op de hoogte is dan wel redelijkerwijs kan zijn, zal zij Koper hierover informeren. 8.2 Opdrachtnemer heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen. 8.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer mogelijk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 8.4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

​Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

9.1 De rechtsrelatie tussen Opdrachtnemer en de Koper wordt door het Nederlands recht beheerst. 9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1 Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten. 10.2 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden treden in werking op 1 september 2018 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.